زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PT/INR)

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که به ارزیابی توانایی بدن در تشکیل لخته های خونی کمک می کند. نسبت نرمال شده بین المللی یک محاسبه بر اساس نتایج PT است که برای نظارت بر افرادی که تحت درمان با داروی رقیق کننده خون هستند، استفاده می شود. PT تعداد ثانیه هایی را که طول می کشد تا یک لخته در نمونه خون پس از افزودن موادی خاص شکیل شود، اندازه گیری می کند. PT اغلب همراه با زمان ترومبوپلاستین جزئی (PTT) انجام می شود و با هم میزان و عملکرد پروتئین هایی به نام فاکتورهای انعقادی را که بخش مهمی از فرآیند تشکیل لخته خون هستند، ارزیابی می کنند.

میزان کم فاکتورهای انعقادی مانع بسته شدن زخم و توقف خونریزی می شوند و میزان زیاد این فاکتورها باعث ایجاد بیش از حد لخته های خونی می شوند.

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که برای کمک به شناسایی و تشخیص اختلال خونریزی یا اختلال لخته شدن بیش از حد استفاده می شود. نسبت نرمال شده بین المللی (INR) از نتیجه PT محاسبه می شود و برای نظارت بر میزان کارکرد داروی رقیق کننده خون (ضد انعقاد) وارفارین (Coumadin®) برای جلوگیری از لخته شدن خون استفاده می شود.

  • در صورت مصرف وارفارین
  • خونریزی غیرقابل توضیح یا طولانی مدت
  • ایجاد لخته های خونی غیر طبیعی

نمونه خون از سیاه رگ دست یا سر انگشت گرفته می شود.

آمادگی خاصی نیاز نیست، اما در صورتی که فرد با استفاده از داروهای ضد انعقاد تحت درمان باشد، نمونه خون باید قبل از مصرف دوز روزانه دارو گرفته شود.