ترانسفرین و ظرفیت کل اتصال آهن (TIBC، UIBC)

ترانسفرین پروتئین اصلی در خون است که به آهن متصل شده و آن را در سراسر بدن حمل می کند. آزمایش ترانسفرین به طور مستقیم سطح خون را اندازه گیری می کند. از طرف دیگر، ترانسفرین ممکن است به طور غیر مستقیم اندازه گیری شود (یا با محاسبه تبدیل شود) به طوری که سطح آن به عنوان مقدار آهنی که قادر به اتصال است بیان شود. این ظرفیت اتصال آهن کل (TIBC) نامیده می شود.

  • همراه با سایر آزمایشات آهن؛
  • برای ارزیابی توانایی بدن برای انتقال آهن در خون؛
  • برای کمک به تشخیص کمبود آهن یا اضافه بار آهن.
  • هنگامی که در آزمایش شمارش کامل خون (CBC) سطح هموگلوبین و هماتوکریت پایین باشد؛
  • هنگامی که پزشک مشکوک به سطوح بسیار بالا یا بسیار کم آهن در خون شود.
  • نمونه خون از بازو؛
  • ممکن است به فرد توصیه شود که این آزمایش را صبح اول وقت انجام دهد.
  • و 12 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن و آشامیدن انواع نوشیدنی ها به جز آب خودداری کند.