الکتروفورز پروتئین

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۱۰:۴۱ +۰۰:۰۰

پروتئین ها بخش های سازنده مهم تمام سلول ها و بافت ها و اندام ها هستند، همچنین آنزیم ها و برخی هورمون ها را می سازند که عملکردهای بدن را تنظیم می کنند. الکتروفورز پروتئین یک روش آزمایشگاهی است که پروتئین ها