ترانسفرین و ظرفیت کل اتصال آهن (TIBC، UIBC)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۸:۰۲:۱۶ +۰۰:۰۰

ترانسفرین پروتئین اصلی در خون است که به آهن متصل شده و آن را در سراسر بدن حمل می کند. آزمایش ترانسفرین به طور مستقیم سطح خون را اندازه گیری می کند. از طرف دیگر، ترانسفرین ممکن است به طور غیر مستقیم