زمان پروترومبین و نسبت نرمال شده بین المللی (PT/INR)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۸:۲۸:۵۸ +۰۰:۰۰

زمان پروترومبین (PT) آزمایشی است که به ارزیابی توانایی بدن در تشکیل لخته های خونی کمک می کند. نسبت نرمال شده بین المللی یک محاسبه بر اساس نتایج PT است که برای نظارت بر افرادی که تحت درمان با داروی رقیق کننده