آدرس: اصفهان، اتوبان آقابابایی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان، طبقه سوم

تلفن: 35548158-031

(شنبه تا چهارشنبه  7:30 الی 20)

(پنجشنبه  7:30 الی 13)

غربالگری گلوکوز (GCT)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۲۳:۰۴ +۰۰:۰۰

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن

غربالگری گلوکوز (GCT)۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۲۳:۰۴ +۰۰:۰۰

تحمل گلوکوز (OGTT/ GTT)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۷:۵۴:۵۳ +۰۰:۰۰

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن

تحمل گلوکوز (OGTT/ GTT)۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۷:۵۴:۵۳ +۰۰:۰۰

قند خون ناشتا (FBS)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۳۹:۰۷ +۰۰:۰۰

گلوکز نوعی قند است که سلول های بدن از آن به عنوان منبع اصلی انرژی استفاده می کنند. بدن غذاها را به گلوکوز و سایر مواد تجزیه می کند. کبد گلوکز اضافی را ذخیره می کند و در مواقع ضروری از آن

قند خون ناشتا (FBS)۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۳۹:۰۷ +۰۰:۰۰
Go to Top