آلبومین و نسبت آلبومین به کراتینین

۱۴۰۳/۳/۲۳ ،۰۷:۵۰:۰۶ +۰۰:۰۰

آلبومین پروتئینی است که به طور معمول در خون یافت می شود و معمولاً کلیه ها از ورود بیشتر آلبومین به ادرار جلوگیری می کنند. آزمایش آلبومین ادرار سطح آلبومین در ادرار را بررسی می کند زیرا مقادیر غیر طبیعی این پروتئین