آلبومین و نسبت آلبومین به کراتینین

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۴:۰۹ +۰۰:۰۰

آلبومین پروتئینی است که به طور معمول در خون یافت می شود و معمولاً کلیه ها از ورود بیشتر آلبومین به ادرار جلوگیری می کنند. آزمایش آلبومین ادرار سطح آلبومین در ادرار را بررسی می کند زیرا مقادیر غیر طبیعی این پروتئین می تواند