پاپ اسمیر

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۹:۳۰:۰۴ +۰۰:۰۰

در این آزمایش از سلول‌های موجود روی سطح دهانه‌ی ‌(گردن) ‌رحم نمونه‌برداری می‌شود‌ و سلول های برداشته شده جهت تشخیص تغییرات غیرعادی سلول ها مورد بررسی قرار می گیرند. از این آزمایش برای تشخیص ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)  نیز استفاده می شود.