کالپروتکتین (Calprotectin)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۱۱:۴۱:۲۶ +۰۰:۰۰

کالپروتکتین پروتئینی است که توسط نوعی گلبول سفید خون به نام نوتروفیل آزاد می شود. هنگامی که در دستگاه گوارش التهاب وجود داشته باشد، نوتروفیل ها به این ناحیه حرکت می کنند و کالپروتکتین آزاد می کنند و در نتیجه سطح کالپروتکتین