تشخیص مولکولی بخش نوظهور و رو به رشدی از آزمایشگاه بالینی می باشد که از طریق تجزیه و تحلیل مولکول DNA یا RNA یک ارگانیسم (انسان، ویروس، میکروب) سعی در شناسایی و درک ماهیت انواع بیماری ها از جمله بیماری های عفونی، ارثی و سرطان ها دارد.

یکی از شناخته شده ترین تکنیک های تشخیص مولکولی، واکنش زنجیره ای پلیمراز یا PCR می باشد. واکنش زنجیره ای پلیمراز به اختصار (PCR) یک تکنیک آزمایشگاهی برای تولید (تقویت) سریع میلیون ها تا میلیاردها نسخه از یک بخش خاص از DNA است که می تواند سپس با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد.

 

منبع:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-90-481-3261-4_1

https://worldwide.promega.com/molecular-diagnostics/

https://medlineplus.gov/lab-tests/pcr-tests/