نمونه ادرار 24 ساعته

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۶:۲۱:۴۵ +۰۰:۰۰

درصورت تجویز این آزمایش، ادرار تولید شده در 24 ساعت باید جمع آوری گردد. برای این منظور یک ظرف مخصوص برای جمع آوری ادرار از طرف آزمایشگاه به فرد داده می شود و دستورالعمل شیوه جمع آوری نمونه نیز به فرد داده می شود.