نیتروژن اوره خون (BUN)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۴۳:۳۱ +۰۰:۰۰

آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) میزان اوره را در نمونه خون اندازه گیری می کند. اوره یک محصول زائد است که به عنوان بخشی از فرآیند طبیعی بدن برای تجزیه پروتئین ها تشکیل می شود و توسط کلیه ها از بدن خارج می شود.