آلبومین (ALB)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۴۴:۵۶ +۰۰:۰۰

آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید می شود، وارد جریان خون می شود و به حمل ویتامین ها، آنزیم ها و سایر مواد مهم و به جلوگیری از نشت مایعات از جریان خون کمک می کند. این آزمایش میزان آلبومین موجود در نمونه