AlT یا SGPT

۱۴۰۳/۲/۲۶ ،۰۷:۱۳:۰۹ +۰۰:۰۰

آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آنزیمی است که بیشتر در سلول های کبد و کلیه یافت می شود. مقادیر بسیار کمی از آن نیز در قلب و ماهیچه ها یافت می شود. به طور معمول، سطح ALT در خون کم است، اما وقتی کبد