AST یا SGOT

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۷:۴۷:۰۴ +۰۰:۰۰

آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) آنزیمی است که در تمامی سلول های بدن اما به میزان بیشتر در قلب و کبد و به میزان کمتر در کلیه ها و عضلات بدن یافت می شود. در افراد سالم، سطح AST خون پایین می باشد. زمانی که سلول