اسمیر خون (blood-smear)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۵:۴۹:۴۳ +۰۰:۰۰

اسمیر خون نوعی آزمایش خون است که جهت سنجش طبیعی یا غیرطبیعی بودن ظاهر، تعداد و شکل گلبول‌های قرمز و سفید و پلاکت‌ها کاربرد دارد. اسمیر خون همچنین برای تشخیص انگل ها در خون استفاده می شود. ارزیابی گلبول‌های قرمز (RBC)، گلبول‌های سفید