پروتئین تام خون (TP)

۱۴۰۳/۳/۲ ،۰۷:۲۲:۰۸ +۰۰:۰۰

آزمایش پروتئین کل، مجموع انواع پروتئین های خون را اندازه گیری می کند. پروتئین ها برای عملکرد بدن ضروری هستند. دو نوع اصلی پروتئین موجود در خون آلبومین و گلوبولین هستند. اندازه گیری سطح پروتئین کل و همچنین نسبت آلبومین به گلوبولین