CBC میزان گلبول های قرمز (RBC)، گلبول های سفید (WBC) و پلاکت ها (PLT) را اندازه گیری می کند. هر یک از این نوع سلول های خونی وظایف مهمی را انجام می دهند، بنابراین تعیین سطح آنها می تواند اطلاعات مهمی در مورد وضعیت سلامت افراد ارایه دهد.

  • تعیین وضعیت سلامت عمومی فرد؛
  • غربالگری؛
  • تشخیص یا نظارت بر هر یک از انواع بیماری‌ها و شرایطی که سلول‌های خون را تحت تأثیر قرار می دهد، مانند کم خونی، عفونت، التهاب، خونریزی یا سرطان
  • به عنوان بخشی از یک معاینه پزشکی معمول؛
  • در صورت بروز علائم و نشانه های مربوط به بیماری که سلول‌های خون را تحت تأثیر قرار داده باشد؛
  • در فواصل منظم برای نظارت بر روند درمان یا وضعیت بیماری؛
  • پیروی کردن از نوعی روند درمانی که سلول‌های خون را تحت تأثیر قرار می دهد.
  • نمونه خون از سیاه رگ دست یا سر انگشت فرد گرفته می شود.
  • در خصوص نوزادان نمونه خون از پاشنه پا گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.