آهن یک ماده مغذی ضروری است که در کنار سایر عملکردها، برای تولید گلبول های قرمز سالم (RBC) لازم است. آهن بخش مهمی از هموگلوبین است، هموگلوبین پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز می باشد که به اکسیژن موجود در ریه ها متصل می شود و با گردش خون به سایر قسمت‌های بدن، آن را آزاد می‌کند. آزمایش آهن، میزان آهن موجود در قسمت مایع خون را اندازه گیری می کند.

آهن سرم تقریباً همیشه با سایر آزمایش‌های آهن، مانند فریتین سرم، ترانسفرین و ظرفیت اتصال به آهن (TIBC) اندازه‌گیری می‌شود. این آزمایشات اغلب به طور همزمان تجویز می شوند و نتایج با هم تفسیر می شوند تا به تشخیص یا نظارت بر کمبود آهن یا اضافه بار آهن کمک کنند.

  • برای ارزیابی میزان آهن فعلی بدن؛
  • برای کمک به تشخیص کمبود آهن یا اضافه بار آهن.
  • هنگامی که سطح هموگلوبین و هماتوکریت در آزمایش خون کامل (CBC) پایین باشد؛
  • هنگامی که پزشک به کمبود آهن یا اضافه بار آن در بدن فرد مشکوک باشد.
  • نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.
  • ممکن است از بیمار درخواست شود که تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش از خوردن و آشامیدن انواع نوشیدنی ها به جز آب خودداری کند و صبح اول وقت برای دادن آزمایش به آزمایشگاه مراجعه کند؛
  • بیمار باید به همه دستورات پزشک یا فردی که نمونه خون ایشان را می گیرد عمل کند.