کالپروتکتین پروتئینی است که توسط نوعی گلبول سفید خون به نام نوتروفیل آزاد می شود. هنگامی که در دستگاه گوارش التهاب وجود داشته باشد، نوتروفیل ها به این ناحیه حرکت می کنند و کالپروتکتین آزاد می کنند و در نتیجه سطح کالپروتکتین در مدفوع افزایش می یابد. این آزمایش سطح کالپروتکتین در مدفوع را به عنوان راهی برای تشخیص التهاب در روده اندازه گیری می کند. التهاب روده با بیماری التهابی روده (IBD) و با برخی از عفونت های باکتریایی دستگاه گوارش همراه است، اما با بسیاری از اختلالات دیگر که بر عملکرد روده تأثیر می گذارد و علائم مشابهی ایجاد می کند، مرتبط نیست. کالپروتکتین می تواند برای کمک به تمایز بین شرایط التهابی و غیر التهابی استفاده شود.

  • برای تشخیص التهاب در روده؛
  • برای تشخیص بیماری التهابی روده (IBD) و شرایط غیر التهابی روده؛
  • بررسی وضعیت بیماری التهابی روده در طول زمان.
  • در صورت ابتلا به اسهال خونی یا آبکی؛
  • درد و انقباضات شکمی همراه با تب یا بدون تب، در صورتی که بیش از چند روز طول بکشد.

از بیمار درخواست می شود نمونه مدفوع خود را در یک ظرف تمیز که توسط آزمایشگاه در اختیار بیمار قرار داده می شود، جمع آوری کند. این نمونه نباید توسط ادرار یا آب آلوده شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.