آلبومین پروتئینی است که در کبد تولید می شود، وارد جریان خون می شود و به حمل ویتامین ها، آنزیم ها و سایر مواد مهم و به جلوگیری از نشت مایعات از جریان خون کمک می کند. این آزمایش میزان آلبومین موجود در نمونه خون را اندازه گیری می کند. این آزمایش برای شناسایی مشکلات تأثیرگذار بر کبد و کلیه کاربرد دارد. آلبومین ممکن است به تنهایی یا به همراه پانل متابولیک جامع یا پانل کبد تجویز شود.

  • هدف از انجام این تست بررسی سطح آلبومین در خون می باشد؛
  • در صورت بروز علایم بیماری کبدی از جمله زردی یا خستگی؛
  • در صورت بروز علایم بیماری کلیوی از جمله ادرار غیرعادی یا ورم های غیر قابل توجیه به خصوص در پاها؛
  • برای نظارت بر روند پیشرفت بیماری کبد در طول زمان.

اگر شخص علایمی داشت باشد که ناشی از مشکلی در کبد یا کلیه وی باشد، آزمایش خون آلبومین تجویز می شود.

هرچند این آزمایش به تنهایی قادر به شناسایی دقیق مشکل مذکور نمی باشد اما اطلاعاتی را به پزشک ارایه می دهد که از طریق آن به تشخیص دقیق بیماری کمک می کند.

نمونه خون از سیاه رگ دست بیمار گرفته می شود.

  • اگر نمونه خون صرفاً جهت سنجش آلبومین از فرد گرفته می شود، نیازی به رعایت مورد خاصی قبل از دادن آزمایش نمی باشد.
  • اما اگر قرار است آزمایش آلبومین به عنوان بخشی از یک پانل باشد، تا 12 ساعت قبل از انجام آزمایش باید از خوردن و نوشیدن هر نوع نوشیدنی به جز آب خودداری کنید.