آزمایش نیتروژن اوره خون (BUN) میزان اوره را در نمونه خون اندازه گیری می کند. اوره یک محصول زائد است که به عنوان بخشی از فرآیند طبیعی بدن برای تجزیه پروتئین ها تشکیل می شود و توسط کلیه ها از بدن خارج می شود. از این آزمایش اغلب برای بررسی وضعیت کلیه ها استفاده می شود.  این آزمایش اغلب همراه با کراتینین تفسیر می شود تا به ارزیابی عملکرد کلیه ها کمک کند.

  • برای ارزیابی سلامت کلیه ها؛
  • برای کمک به تشخیص بیماری‌های کلیوی؛
  • برای نظارت بر اثربخشی دیالیز و سایر روش‌های درمانی مرتبط با بیماری یا آسیب کلیوی.
  • به عنوان بخشی از یک پانل متابولیک جامع یا پایه (CMP یا BMP) در حین معاینه سلامت؛
  • در صورت بروز علایمی که ممکن است نشان دهنده بیماری یا آسیب کلیوی باشد؛
  • در صورت داشتن بیماری که ممکن است کلیه ها را تحت تأثیر قرار دهد و یا در اثر اختلال عملکرد کلیه بدتر شود؛
  • در فواصل زمانی منظم در طول دوره درمان بیماری یا آسیب های کلیوی

نمونه خون از سیاه رگ دست گرفته می شود.

هیچ گونه آمادگی قبل از انجام این آزمایش ضروری نمی باشد.