این آزمایش یک آزمایش غربالگری است که به ارزیابی توانایی فرد در ایجاد لخته‌های خونی کمک می‌کند. PTT مقدار و عملکرد پروتئین های خاصی را در خون (فاکتورهای انعقادی) که بخش مهمی از فرآیند تشکیل لخته خون هستند، ارزیابی می کند. اگر فرآیند تشکیل لخته خون دچار اختلال شود، ممکن است لخته پایدار تشکیل نشود و خونریزی ادامه یابد و میزان بیش از حد فاکتورهای انعقادی نیز منجر به تشکیل بیش از حد لخته های خون می شود.

  • برای بررسی اختلالات خونریزی یا لخته شدن خون؛
  • برای کمک به بررسی علت سقط های مکرر یا تشخیص سندرم آنتی فسفولیپید (APS) ؛
  • در صورت مصرف هپارین؛
  • قبل از انجام جراحی یا سایر روش های درمانی تهاجمی.
  • در صورت مصرف هپارین؛
  • خونریزی غیرقابل توضیح یا طولانی مدت؛
  • ایجاد لخته های خونی غیر طبیعی؛
  • سقط های مکرر؛

نمونه خون از سیاه رگ دست گرفته می شود.

آمادگی خاصی نیاز نیست، اما مصرف وعده های غذایی پرچرب قبل از نمونه گیری ممکن است در نتایج آزمایش تداخل ایجاد کند. بنابراین بهتر است قبل از انجام آزمایش از مصرف غذاهای پرچرب خودداری شود.