این آزمایش میزان چربی موجود در نمونه مدفوع را اندازه گیری می کند. وجود چربی بیش از حد در مدفوع (به نام استئاتوره) ممکن است نشان دهنده اختلال در وضعیت گوارشی بدن باشد.

اگر آنزیم های لوزالمعده یا صفرا به اندازه کافی تولید نشوند، چربی و سایر غذاها نمی توانند به درستی هضم یا و به طور موثر جذب شوند. اگر شرایطی مانع از جذب مواد مغذی توسط روده شود، آنها از طریق مدفوع دفع می شوند. در هر دو مورد – هضم یا جذب نامناسب – علائم مرتبط با سوء جذب و در موارد شدید علائم سوء تغذیه و کمبود ویتامین ایجاد می شود. اختلال در هضم یا جذب چربی های بدن نیز باعث می شود که چربی اضافی از طریق مدفوع از بدن خارج شود و حتی ممکن است فرد دچار اسهال یا مدفوع شل و بدبو شود.

  • برای شناسایی و اندازه گیری چربی اضافی در مدفوع؛
  • برای کمک به تشخیص سو جذب مواد غذایی در بدن؛

هنگامی که علائمی از سو جذب دارید، مانند اسهال مداوم و مدفوع چرب

از بیمار یک نمونه مدفوع تصادفی درخواست می شود. ممکن است از بیمار درخواست شود که این نمونه مدفوع با رعایت شرایط خاص در طول سه روز گرفته شود.

ممکن است از بیمار درخواست شود 2 تا 3 روز قبل از انجام آزمایش مدفوع، 50 تا 150 گرم چربی به رژیم غذایی خود اضافه کند.