پروتئین ها بخش های سازنده مهم تمام سلول ها و بافت ها و اندام ها هستند، همچنین آنزیم ها و برخی هورمون ها را می سازند که عملکردهای بدن را تنظیم می کنند. الکتروفورز پروتئین یک روش آزمایشگاهی است که پروتئین ها را بر اساس اندازه و بار الکتریکی آنها جدا می کند. با مشخص شدن وجود یا عدم وجود پروتئین در مایعات بدن مانند خون، تشخیص نوع آن و بررسی سطح آن می توان شرایط یا بیماری های خاصی را تشخیص یا بر آن ها نظارت کرد.

برای کمک به تشخیص یا نظارت بر شرایطی که منجر به تولید یا از دست دادن غیر طبیعی پروتئین می شود.

  • در صورتی که نتایج آزمایشات خون پروتئین کل، آلبومین یا ایمونوگلوبین ها غیر عادی باشد.
  • در صورتی که فرد علایم مرتبط با بیماری هایی را داشته باشد که به علت سطوح غیرطبیعی پروتئین در بدن ایجاد می شوند از جمله مولتیپل میلوما، ماکروگلوبولینمی والدنشتروم، آمیلوئیدوز، گاموپاتی مونوکلونال با اهمیت نامشخص (MGUS)، لنفوم، لوسمی مزمن لنفاوی یا مالتیپل اسکلروسیز

این آزمایش معمولاً روی سرم (قسمت مایع خون)، نمونه های ادرار یا در شرایط خاص، مایع مغزی نخاعی (CSF) انجام می شود.

  • سرم با جمع آوری نمونه خون از ورید بیمار گرفته می شود.
  • نمونه های ادرار ممکن است به صورت نمونه تصادفی (زمان بندی نشده) یا نمونه ادرار 24 ساعته جمع آوری شوند.
  • مایع مغزی نخاعی از طریق ورود یک سوزن به کانال نخاعی و جمع آوری مایع نخاعی صورت می گیرد.

هیچ آمادگی خاصی جهت انجام این آزمایش نیاز نمی باشد.