اسمیر خون نوعی آزمایش خون است که جهت سنجش طبیعی یا غیرطبیعی بودن ظاهر، تعداد و شکل گلبول‌های قرمز و سفید و پلاکت‌ها کاربرد دارد. اسمیر خون همچنین برای تشخیص انگل ها در خون استفاده می شود.

  • ارزیابی گلبول‌های قرمز (RBC)، گلبول‌های سفید (WBC) و پلاکت‌ها؛
  • تمایز بین انواع مختلف گلبول های سفید و تعیین درصد نسبی آنها در خون؛
  • برای کمک به تشخیص یا نظارت بر طیفی از بیماری ها و اختلالات مربوط به تولید، عملکرد و طول عمر سلول های خونی.
  • هنگامی که نتایج شمارش کامل خون (CBC) غیرطبیعی باشد؛
  • در صورت بروز علائم و نشانه هایی که پزشک را مشکوک به نوعی اختلال یا بیماری تأثیرگذار بر سلول های خونی می کند.
  • نمونه خون از بازو؛
  • آمادگی خاصی برای انجام این آزمایش نیاز نمی باشد.