گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT)

۱۴۰۳/۱/۱۵ ،۰۸:۰۱:۵۳ +۰۰:۰۰

گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) آنزیمی است که در بسیاری از اندام های بدن ولی بیشتر در کبد یافت می شود. GGT در بسیاری از بیماری هایی که باعث آسیب به کبد یا مجاری صفراوی می شود، در خون افزایش می یابد. این آزمون سطح